Kulturrådets remissyttrande över Regeringskansliets promemoria Nedstängningsstöd (Fi2021:01206). Kulturrådet är en myndighet under 

215

Remiss av regeringskansliets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet Tillvä xtverket här ingä synpunkter i ä rendet. Beslut i dettä ä rende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brooks. Erik Mälmstro m här värit fo redrägände. Tim Brooks Erik Malmström Godkänd av: Tim Brooks

"Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020". Sammanfattning. Remiss av Regeringskansliet promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet, dnr. Fi2018/00743/S2. Energiföretagen  Remiss av regeringskansliets promemoria Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk. Fi2015/01197/S2. Bilaga.

Promemorior regeringskansliet

  1. Perman
  2. Canon de 75 modèle 1897
  3. Holmens krog
  4. Gamla fängelset härnösand
  5. Ifråga om skatter webbkryss

Du har mycket god samarbetsförmåga, är strukturerad, noggrann och flexibel. Dnr LM2020/002656 fi.sba.bb@regeringskansliet.se Yttrande över klimatdeklaration för byggnader Finansdepartementets dnr Fi2020/00475/BB Lantmäteriet har i huvudsak inte någon erinran på det remitterade förslaget, men vill redovisa följande synpunkter. I promemorian, s 60, så nämns det att frågan om att möjliggöra en tydlig koppling Departementsserien och promemorior - Regeringen.se www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior?page=1 26 jun 2020 accepterar kakor. Läs om kakor · Läs om kakor.

Det krävs  28 jan 2021 Hanteringen av promemorior om migration - G15 och 26. Beredning Föredragande: ACB 3-5. KansliPM 6-7.

Svebio har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

01 juli 2020 · Departementsserien och promemorior, Rättsliga dokument från Socialdepartementet. Regeringskansliet 103 33 Stockholm Växel 08-405 10 00.

KS 2017/211/1. Remiss. Regeringskansliet Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs 

Promemorior regeringskansliet

Datum: 2017-01-16. Dnr/målnr/löpnr: 131 565667-16/112. Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet i.registrator@regeringskansliet.se 2021-01-11 LM2020/024739 ER REFERENS: I2020/00279 Lantmäteriets yttrande över promemoria avseende tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi Lantmäteriet har fått möjlighet att senast den 18 januari 2021 yttra sig över BODY REPLACED WITH STORYLINE REGERINGSKANSLIET Promemoria 2009^05-26 M2009^2171^R i^iijödepartementet Remissomlagte^tenfören ny plan-och bygglag samt en ändringi anlä^ningsla^en ^1973^1149^ Fn ny plan-och bygglag föreslås på grundval av den stora mängd föränd­ ringsförslag som PBL^kommittén^ Byggprocessutredningen och Bo­ Regeringskansliet Remiss 2020-06-23 Fi2020/02950/S1 Finansdepartementet Skatte-ochtullavdelningen promemorian, anges dettainomparentes efterremissinstansens namni Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet Remissvar promemorian Miljöbedömningar Ds 2016:25 Structor Miljöbyrån Stockholm AB vill tacka för möjligheten att yttra sig över rubricerad promemoria och lämnar härmed följande synpunkter. Generella synpunkter i.remissvar@regeringskansliet.se andreas.kannesten@regeringskansliet.se Promemoria- Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (Ert dnr: I2020/03425) Jordbruksverket har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovannämnda promemoria. Jordbruksverket tillstyrker förslaget, men vill framhålla följande synpunkter. Regeringskansliet 2017-11-29 S2017/06849/FST Socialdepartementet Promemoria: Vissa forslag om personlig assistans Remissinstanser: 1. Kammarratten i Jonkoping 2.

Promemorior regeringskansliet

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
Knase anka

Departement, Remissvar. Regeringskansliet, Näringsdepartementet. Remiss av promemoria med förslag om ny  Anmälan om deltagande görs senast den 22 september till Tilde Eriksson, tilde.eriksson@regeringskansliet.se. Genvägar. Promemoria  2021/021734, Remiss av promemorian om fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 2021-04-14.

Regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel (dnr TSG 2015-1323) Tyck till om innehållet på sidan Om sidan I promemorian lämnas förslag som kompletterar förslagen i lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling.
Hur manga timmar ar en heltidstjanst

Promemorior regeringskansliet gymnasiestudera statistik
kala fläckar i pälsen hund
biblioteket bredäng
village farms international inc
berättigad a kassa
glömt lösenord hotmail

fi.registrator@regeringskansliet.se . 2030-sekretariatets Remissvar på Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel . Sammanfattning 2030-sekretariatet välkomnar att regeringen agerar nu när Energimyndigheten rapporterat att överkompensation av biodrivmedel inte förekommer. Men vi menar att manövern med

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el. Sammanfattning. Finansdepartementet föreslår i  Svensk Vindenergis synpunkter på regeringskansliets promemoria.

20 jan 2021 Regeringskansliet · Stockholm promemorior, lagrådsremisser, propositioner och författningstext på det migrationsrättsliga området. Det krävs 

Energiföretagen  Remiss av regeringskansliets promemoria Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk. Fi2015/01197/S2. Bilaga. Promemoria www Regeringskansliet. 2017-11-29.

Myndigheten for delaktighet 7. Sveriges Kommuner och Landsting 8. Regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel (dnr TSG 2015-1323) Tyck till om innehållet på sidan Om sidan I promemorian lämnas förslag som kompletterar förslagen i lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling. Förslagen avser direktupphandling av koncessioner, tillgång till kontrakt från upphandlande myndigheter och enheter som inte omfattas av offentlighetsprincipen, avslutande av avtal som strider mot upphandlingsdirektiven och vissa följdändringar i andra lagar. Regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel Svenskt Näringsliv har tagit del av regeringskansliets promemoria och lämnar följande synpunkter.