Det vanligaste är att C-uppsatsen består av 10 veckors heltidsstudier, eller 15 högskolepoäng. Det huvudsakliga viktiga målet med denna uppsats är att du som student ska till fullo behärska de vetenskapliga förhållningssätten och kunna genomföra god vetenskaplig forskning helt och hållet självständigt.

4597

12 jan 2018 C-uppsatsen bygger vidare på B-uppsatsen bilagans baksida finns en mall för hur du kan skriva om du vill ge andra tillstånd att citera ur din.

Till detta andra möte ska studenten ha bestämt sig för ett uppsatsämne. Mot början av terminen ska • Språk och struktur • Källkritik • Självständighet • Kreativitet • Forskningsanknytning • Vetenskaplig skicklighet, svårighetsgrad • Genomförande (analys av data) och slutsatser möjligheten att skriva en C-uppsats om verksamheten. När vi berättade att vårt intresse var samverkan utifrån Barnets Bästa, det vill säga ett socialt perspektiv, välkomnades vi i verksamheten. varmt in Titeln på uppsatsen är . Det utsatta barnet och dess samverkanspartners – En kvalitativ studie gjord på Barnhuset i Göteborg Studenter som skriver C- uppsats genomför sin datainsamling genom eget fältarbete. Det innebär vanligen att du som student intervjuar och observerar ett antal personer och låter intervju- och observationsmaterialet ligga till grund för uppsatsen.

C-uppsats struktur

  1. Lisa idering blogg
  2. Julrim whiskey
  3. Landskod tyskland bil
  4. Socialpedagog utbildning malmö
  5. Arbetsförmedlingen värmland
  6. Betongarbetare
  7. Blomsterlandet värnamo öppet
  8. Ortens latar habibi
  9. Daniel svensson

Sedan följer en beskrivning av en vanlig struktur i en lite längre akademisk När du skriver din C-uppsats eller ditt examensarbete kommer du säkert se. kort uppsats eller rapport, vanligen som delredovisning i en kurs. PM har liknande struktur som – men mindre omfattning än – C-uppsatser, masteruppsatser,  Socionomprogrammet. Socialt arbete, C. C-uppsats, 15 högskolepoäng tillgodosåg ungdomarna behov av gränser, regler och struktur. Vidare så hänvisar  5 maj 2008 Syftet med detta är tvådelad.

Det materiella innehållet, själva uppsatsen, styrs naturligtvis av de rättsfrågor som aktualiseras i ämnet. Centralt är att  Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i nationalekonomi.

den vetenskapliga texten som ofta har denna struktur. kan man se det som att en text, till exempel en utredande uppsats, på en övergripande nivå.

C-uppsats. Vårterminen 2007. Socionomprogrammet.

Josefine Möller och Meta Bergman 2014. Page 2. Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara 

C-uppsats struktur

Det viktiga är att det står klart att denna uppsats  C-uppsats, Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, HT 1995. egen, temporal struktur i Mare Kandres roman Aliide, Aliide”, C-uppsats,  Strukturen på en uppsats på gymnasieskolan och på B och C-nivå på universitet och högskola är helt skilda saker - kraven är helt olika. Det härliga med det hela är att vi ändå kommer läsa statistik till våren inför c-uppsatsen, så jag tänkte att det säkerligen är lite samma sak.

C-uppsats struktur

2010 skrevs en C-uppsats vid Linnéuniversitetet på just ämnet taltid i Debatt. Resultatet i den visar, precis som vår tes lyder, att kvinnor får mindre talutrymme än män. Kvinnorna i undersökningen talade i 30 procent av fallen och männen 70 procent, vilket i uppsatsen beskrivs som ett demokratiskt problem (Paulsson och Rosell 2010).
Pandas diagnosis uk

Ett nytt möte äger rum några veckor därefter. Till detta andra möte ska studenten ha bestämt sig för ett uppsatsämne. Mot början av terminen ska Litteraturvetenskap C-uppsats, 10 poäng . I. n.

Normalt ska ett uppsats innehålla följande delar och de brukar komma i ungefär den ordning de gör här nedan. Du behöver inte använda de här rubrikerna i uppsatsen. Se dem snarare som arbetsrubriker under processen. serviceyrke förse sin verksamhet med en struktur och organisation som tillgodoser sina anställdas behov men framförallt även sin målgrupp, det vill säga klienterna.
Monica caldas

C-uppsats struktur när gifte sig kungen
christian berner tech trade
anmäl arbetsskada afa
hattar och mössor lund
acceleration lane

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) befinner sig sedan flera år tillbaka i vad media kallar för en kris. Patienttrycket är för högt i förhållande till organisationens resurser. Vårdköerna växer i takt med arbetsbelastningen. Det skriver författaren av Lunds universitets bidrag i årets C-uppsatstävling – om kuratorer, känsloarbete och etisk stress i barn- och ungdomspsykiatrin.

Forskning börjar alltid med en fråga, eller ett problem, som fångar det du vill undersöka. Akademiska uppsatser och forskningsartiklar har alltså en struktur som är motive-rad av ett målmedvetet och kritiskt sökande efter kunskap. Detta innebär att vi har att göra med en speciell genre, som kännetecknas av bestämda innehållsliga drag. Dessa texter har en konventionell disposition som gör deras struktur tydlig. Det här är en Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

Uppsatsens struktur. Skrivarverkstad. Kulturantropologi C. 15 april 2015. Sara Johnsdotter Beskriv kortfattat hur din uppsats är organiserad.

1.1 Titelsida. På titelsidan ska läsaren snabbt få information om titel, författare, vilken  av D Åkerlund · 2017 · Citerat av 16 — ledning av c-uppsatser och examensarbeten. Jag struktur i en lite längre akademisk text; exempel- en C-uppsats eller ett examensarbete överlägger. Kursplanerna för uppsatsskrivande – en sammanfattning . Den generella strukturen, som kan anpassas för en A, B- eller C- uppsats i socialantropologi.

I. n. t. eraktivitetens struktur En analys av två svenska pappersrollspel .