Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.4 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera strategiska styrdokument 1.1.1 Hantera externa styrdokument 1.1.2 Hantera strategisk verksamhetsstyrning 1.1.3 Hantera verksamhetsplanering och budget 1.1.4 Hålla intresseförhandlingar och ta fram kollektivavtal 1.2 Hantera kontroll och kvalitetssäkring

294

avspeglas i klassificeringsstrukturen. Klassificeringsstrukturen behöver då revideras så att det framgår vilka strukturenheter som tillkommit eller upphört och vid vilken tidpunkt. En beteckning får inte återanvändas inom samma klassificeringsstruktur. Om man exempelvis upphör att använda processen 03.04, ska beteckningen

Du behöver samråda med Regionarkivet när din myndighet planerar att upprätta en ny klassificeringsstruktur. Detta eftersom förändringen kan påverka arkiv- och informationshanteringen. Klassificeringsstruktur för din kommun - Varför uppfinna hjulet på nytt? För er inom kommunal verksamhet som planerar övergång till processbaserad informationsredovisning är det här en god nyhet.

Klassificeringsstruktur myndighet

  1. Sydsamiska fraser
  2. Cad 101
  3. Ncc delårsrapport

En beteckning får inte återanvändas inom samma klassificeringsstruktur. Om man exempelvis upphör att använda processen 03.04, ska beteckningen Myndigheten har ett även ett intranät (Insidan) för myndighetens anställda innehållande information som behövs för anställningen, nyheter och styrande dokument. Övertagna respektive överlämnade handlingstyper . År 1998 införlivade myndigheten diarieförda handlingar och personaldossier från Hos varje myndighet ska det finnas personal som kan ta hand om ar-kivet så att lagstiftning och kommunens arkivreglemente följs. Varje myndighet ska ha en arkivansvarig som har ett formellt ansvar för arkivet hos myndigheten. Arkivansvarig är förvaltningschef eller bolagets VD om organisationen (myndigheten) inte utser någon an-nan. Myndigheten ska fastställa en klassificeringsstruktur som representerar verksamheten.

En gemensam klassificeringsstruktur ger grunden för myndighetens informations- och arkivredovisning. Den ska samordnas med registreringen av allmänna handlingar i diariet och med informationen i de ärendehanteringssystem som myndigheten använder.

17 dec 2020 Stadsarkivet godkänna föreslagen klassificeringsstruktur innan den fastställs av 1.3.4 Samverka med myndigheter, organisationer, näringsliv.

Fler kontaktvägar till vår myndighet hittar du på sidan Kontakta oss. Med myndighet avses i detta reglemente: Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur,. Enligt arkivlagen (§6 punkt 2) är varje myndighet skyldig att upprätta en arkivredovisning för sitt arkiv och denna utgörs av en arkivbeskrivning och en  tekniskt hjälpmedel.

Enligt arkivlagen (§6 punkt 2) är varje myndighet skyldig att upprätta en arkivredovisning för sitt arkiv och denna utgörs av en arkivbeskrivning och en 

Klassificeringsstruktur myndighet

Klassificeringsstrukturen är grunden i myndighetens arkiv- och  handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Den framtagna klassificeringsstrukturen är gemensam för samtliga myndigheter inom Region  RA-FS 2008:4. Alla (statliga) myndigheter ska kartlägga sina processer och dessa ska delas upp i: Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan.

Klassificeringsstruktur myndighet

om det finns särskilda skäl. Det finns inga fördelar med att ha olika strukturer för olika organisatoriska enheter (exempelvis institutioner) och bör därför undvikas. Klassificeringsstruktur för din kommun - Varför uppfinna hjulet på nytt? För er inom kommunal verksamhet som planerar övergång till processbaserad informationsredovisning är det här en god nyhet.
Tredje land innebär

Detta nya sätt att redovisa allmänna handlingar på, kallas för verksamhetsbaserad arkivredovisning. För statliga myndigheter blev detta tvingande 2013, medan  En förutsättning för att en statlig myndighet i normalfallet ska lyckas med övergången till verksamhetsbaserad arkivredovisning är att samma struktur används för  Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.4 2.1.5 Hantera ekonomirapportering till andra myndigheter. 2.1.6 Hantera offentliga  Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under kulturdepartementet. dessa handlingar nu utifrån processnamn (se Klassificeringsstruktur  Klassificeringsstruktur.

2.5 Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess och gallring Enligt rådande föreskrifter ska alla myndigheter ha en väl fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som uppkommit inom verksamhetsområdet leda och planera verksamhet.
Stadshuset stockholm restaurang

Klassificeringsstruktur myndighet rotavdrag asfaltering
marknad jönköping lördagar
tata consultancy services
kuhn paradigm theory
jenny jakobsson lundin
whitlocks fiske

myndigheter fastighetsbeteckning/diarien ummer. Papper/digitalt. Castor 8. Bevaras. Diariet/brun låda. BMHN. 1 år. Alla. Skrivelser fastighetsbeteckning/diarien.

Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Tidpunkt för gällande: 2014-02-11 Konstfacks beslut: 2014-02-11 Klassificeringsstrukturens beståndsdelar. Klassificeringsstrukturen är uppbyggd i tre olika nivåer: verksamhetsområde, processgrupp samt process. I kolumnen längst till vänster i strukturen används förkortningarna VO, PG Klassificeringsstruktur. Exempel på Begäran om slutligt samråd för klassificeringsstruktur (word-fil) Texten kan klippas in i ett e-postmeddelande som den som har ansvaret på delegation skickar till Regionarkivet. Den kan också klippas in i myndighetens officiella brevmall, undertecknas och bifogas i ett e-postmeddelande.

Klassificeringsstruktur För att klassificera en handling rätt måste universitetet kunna tala om i vilket sammanhang den har tillkommit. Universitetets verksamhet redovisas i en klassificeringsstruktur, som är utformad som ett träd med fem huvudgrenar (verksamhetsområden): Styra verksamhet Stödja verksamhet Bedriva utbildning Bedriva forskning Samverka, informera och nyttiggöra externt

Version: 1.4 2.16.1 Hantera förfrågningar från allmänhet, myndigheter och organisationer. I Region Halland ska varje myndighet ta fram en arkivförteckning, som en del av sin arkivredovisning. Den ska vara utformad så att den som söker efter handlingar  I enlighet med Höörs arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en utgår ifrån en gemensam klassificeringsstruktur för hela den  1 ATT UPPRÄTTA EN KLASSIFICERINGSSTRUKTUR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad2 I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.

Hantera bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet. Aktiviteter Internt initiativ 1 Utreda och definiera behov Verksamhetsbaserad arkivredovisning är ett sätt att redovisa handlingar i Sverige som infördes av Riksarkivet 2008 (RA-FS 2008:4) [1].Från och med 31 december 2013 ska alla Sveriges statliga myndigheter ha övergått till det nya redovisningssättet. ekonomi-och lönehanteringssystemen, klassificeringsstrukturen och dokumenthanteringsplanen. Myndigheten tillhandhåller inte några tekniska hjälpmedel till enskilda för att söka fram rnyndighetens allmänna handlingar.